• โครงการ > 1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง
(Palliative Care Unit : PCU)
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้เข้าถึงการรักษา การดูแลแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงจิตวิญญาณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นบุคคลมนุษย์ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและเขตภาคตะวันออก โดยจะรับผู้ป่วยผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์จังหวัด หรือจากการติดต่อด้วยตนเอง หรือโรงพยาบาล