• โครงการ > 3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
(HIV/AIDS Prevention)
เพราะเราตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น เมื่อจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้ลดจำนวนลง จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมามีจุดมุ่งหมายให้จำนวนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดลง และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคล ในสถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน เรามีกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้างความตระหนัก ทำแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการป้องกันและปกป้องตัวเองอย่างเหมาะสม มีส่วนช่วยทำให้ปัญหาเอดส์ในสังคมลดลง.