• โครงการ > 6. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

6. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน
(The Garden of Eden)
เป็นสถานฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเป็นสถานที่ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านแบบพึ่งพาตนเอง สำหรับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย โดยคัดเลือกผู้ป่วยจากศูนย์คามิลเลียนฯ ระยอง ที่มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือทำงานหัตถกรรมในพื้นที่ที่จัดสรรไว้สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และงานดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะทางจิตและผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องการแก้ไขฟื้นฟู.