กิจกรรม > Handmade Product

Handmade Product
     คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ศูนย์ดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จัดให้มีกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยฯ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ เช่น การทำงานฝีมือ การทำเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ผู้ป่วยฯ ได้มีอาชีพติดตัวเมื่อกลับสู่สังคม รวมไปถึงรายได้ในการดำรงชีพของตนในอนาคต

     ผู้ที่สนใจสนับสนุนกิจกรรม หรือต้องการส่งเสริมให้ผู้ป่วยฯ มีรายได้ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-685480 หรือ 095-935-4523 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น.