เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เดิมตั้งอยู่ในซอยเรวดีมีชื่อว่าศูนย์บรรเทาใจ ซึ่งทำหน้าที่ให้ บริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้ป่วยเอดส์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อฯ และสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย โดยมีบาทหลวง โจวันนี คอนตาริน เป็นผู้อำนวยการแต่ด้วยเหตุที่ว่าศูนย์บรรเทาใจตั้งอยู่ใจกลาง ชุมชนเมืองและชาวบ้านในชุมชนไม่มี ความรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างแท้จริง จึงเกิดการรวมตัวกันต่อ ต้านศูนย์ฯ โดยการประท้วงให้มีการย้ายพื้นที่ศูนย์ฯ ออกจากพื้นที่ชุมชนมีการลอบวางระเบิด หน้าที่ ทำการศูนย์ฯ และมีการลอบยิงด้วยหลังจากนั้น ศูนย์บรรเทาใจ ได้ปิดทำการลงและย้ายมาเปิดศูนย์ฯ แห่งใหม่ที่จังหวัดระยองบนพื้นที่ของ"มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย"ตั้งอยู่ที่ 1/1 ซ.คีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ศูนย์ฯแห่งใหม่ใช้ชื่อว่า คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539เริ่มแรกมีอาคารสองหลังคือ อาคารผู้ป่วยฯ และอาคารแม่และเด็ก

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 มีอาคารสองชั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นสำนักงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีีและห้องประชุมสำหรับให้ การอบรมในงานป้องกัน ชื่ออาคารนายแพทย์ธานี ศิริยง

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้มีพิธีเปิดบ้านสำหรับเด็กกำพร้าทิ่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มอบบรรยากาศแห่งความรักในแบบครอบครัว เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดี สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรง เมื่อเติบโตจะได้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม

20 เมษายน พ.ศ. 2545 มีพิธีเปิดอาคารอีกหลังหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

งานต่าง ๆ ของเรากำลังดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยการทำงานชองนักบวชคามิลเลียนซึ่งทำงานตาม จิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล เด แลลลิศ ผู้ก่อตั้งคณะ (ค.ศ. 1550 - 1614)

จิตตารมณ์
"การอุทิศตนเองในการรับใช้ผู้ป่วย คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ คน ยากจน โดยการดูแลเอาใจใส่ทั้งร่ายกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วย ความรักดุจความรักของมารดาที่มีต่อบุตรชายคนเดียวที่กำลังป่วยหนัก"

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้การศึกษาและอบรมแก่สาธารณชน เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และพัฒนาทักษะการสื่อสารในการดูแลและ สนับสนุนค้ำจุนผู้ป่วย
• เพื่ออภิบาล ดูแล สนับสนุนช่วยเหลือคนอนาถา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
• เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อฯ ให้ได้เข้าถึงการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสการศึกษาและให้การดูแลสนับสนุนค้ำจุนเด็กที่ได้รับผล กระทบจากเอดส์
•เพื่อจัดหาการบริการให้คำปรึกษาโดยตรงและผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และประสานความร่วมมือกับองค์กร ภาครัฐ เอกชนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์และยากจนไม่มีที่พักอาศัยถูกปฏิเสธจากครอบ ครัวและสังคมที่ต้องการการดูแล
• เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี
• ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยที่
เป็นโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่บ้านของตัวเอง
• นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ที่ได้รับการอบรมซึ่งมาจาก
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี อำเภอสัตหีบและอำเภอศรีราชา
• ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกคนอื่นรังเกียจและผู้ควรจะได้รับ
สิทธิตามกฎหมาย และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี